Rekrutacja na studia III stopnia

Rekrutacja na studia III stopnia

semestr 2019L

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna SD ogłasza
Rekrutację na studia III stopnia

w języku polskim w semestrze letnim 2018/2019

10 miejsc - stacjonarne

5 miejsc - niestacjonarne

w następujących dyscyplinach:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BIOCYBERNETYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

    

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  12 lutego 2019 r. o godz. 10  w sali Rady Wydziału (119)

Dokumenty:

Komplet dokumentów należy złożyć w kartonowej teczce, na której w górnej części należy nakleić wydrukowaną informację:

 • imię i nazwisko wraz z tytułem zawodowym (mgr lub mgr inż.)
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail i telefon komórkowy
 • nazwa Wydziału: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
 • rodzaj studiów: studia doktoranckie stacjonarne/niestacjonarne w języku polskim
 • dyscyplinę naukową (Automatyka i Robotyka, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna lub Budowa i Eksploatacja Maszyn)

W teczce:

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (wg załączonego wzoru)
 2. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis wymienionego dokumentu (uwaga: jeśli kandydat nie posiada jeszcze dyplomu - należy załączyć zaświadczenie z Działu Ewidencji Studentów o ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu dyplomowego),  
 3. Poświadczona przez Wydział kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 4. Życiorys,
 5. 3 fotografie (wym. 35x45mm),
 6. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI. (Zał. nr 1 Decyzji Rektora Nr 29/2012
  z dnia 13.04.2012),
 7. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia kształcenia na studiach doktoranckich (uwaga: skierowanie na badania należy pobrać w pok. 121 przed złożeniem dokumentów),
 8. Kwestionariusz osobowy wypełniony i wydrukowany z systemu rejestracji https://rekrutacja.pw.edu.pl,
 9. Kartę informacyjną wypełnioną i wydrukowaną z systemu rejestracji https://rekrutacja.pw.edu.pl,
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia w PW (formularz do wypełnienia w pok. 121 w momencie składania dokumentów),
 11. Dowód wniesienia opłaty za legitymację w wysokości 17 zł. na konto osobiste
  w systemie USOS (dla studentów PW jest to takie samo konto, jak na studiach mgr, dla pozostałych - konto pojawi się po przyjęciu na Studia Doktoranckie, po rejestracji w Dziale ds. Studiów),
 12. Dla chętnych wniosek o stypendium doktoranckie z załącznikiem (wg załączonych formularzy):

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2019
w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki (pok. 121). Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 Ranking kandydatów ustalany jest na podstawie:

 • planów realizacji pracy doktorskiej, zaprezentowanych podczas rekrutacji uzyskanej przez kandydata,
 • osiągnięć naukowych kandydata (publikacje, udział w projektach badawczych i patentach, nagrody i wyróżnienia naukowe),
 • oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  

Bliższe informacje można uzyskać:

w sprawach merytorycznych - Kierownik Studium: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska , pok. 142, tel. 234 8139, e-mail: studium@mchtr.pw.edu.pl

 w sprawach administracyjnych - mgr Anna Poskrobko, pok. 121, tel. 8589, e-mail: doktoranci@mchtr.pw.edu.pl

  

Pliki do pobrania