Rekrutacja

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna SD ogłasza rekrutację na studia III stopnia w języku polskim w semestrze zimowym 2018/2019

- studia stacjonarne - 27 miejsc

- studia niestacjonarne - 3 miejsca

w następujących dyscyplinach:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BIOCYBERNETYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 14 września 2018 r. o godz. 9:00 w sali Rady Wydziału (119)

Dokumenty:

Komplet dokumentów należy złożyć w kartonowej teczce, na której w górnej części należy nakleić wydrukowaną informację:

- imię i nazwisko wraz z tytułem zawodowym (mgr lub mgr inż.),

- adres zamieszkania,

- adres e-mail i telefon komórkowy,

- nazwa Wydziału: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,

- rodzaj studiów: studia doktoranckie stacjonarne/niestacjonarne w języku polskim,

- dyscyplinę naukową (Automatyka i Robotyka, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna lub Budowa i Eksploatacja Maszyn).

W teczce:

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (wg załączonego wzoru)
 2. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis wymienionego dokumentu (uwaga: jeśli kandydat nie posiada jeszcze dyplomu - należy załączyć zaświadczenie z Działu Ewidencji Studentów o ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu dyplomowego),  
 3. Poświadczona przez Wydział kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 4. Życiorys,
 5. 3 fotografie (wym. 35x45mm),
 6. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI. (Zał. nr 1 Decyzji Rektora Nr 29/2012
  z dnia 13.04.2012),
 7. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia i kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich (uwaga: skierowanie na badania należy pobrać w pok. 121 przed złożeniem dokumentów),
 8. Kwestionariusz osobowy wypełniony i wydrukowany z systemu rejestracji https://rekrutacja.pw.edu.pl,
 9. Kartę informacyjną wypełnioną i wydrukowaną z systemu rejestracji https://rekrutacja.pw.edu.pl
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia w PW (formularz do wypełnienia w pok. 121 w momencie składania dokumentów)
 11. Dowód wniesienia opłaty za legitymację w wysokości 17 zł. na konto osobiste
  w systemie USOS (dla studentów PW jest to takie samo konto, jak na studiach mgr, dla pozostałych - konto pojawi się po przyjęciu na Studia Doktoranckie, po rejestracji w Dziale ds. Studiów).
 12. Dla chętnych wniosek o stypendium doktoranckie z załącznikiem (formularz do pobrania pod poniższym adresem):

http://doktoranci.mchtr.pw.edu.pl/index.php/Stypendia/Doktoranckie-i-Projakosciowe/Formularze-styp.-doktoranckiego

Komplet dokumentów składamy w nieprzekraczalnym terminie do 12.09.2018
w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki (pok. 121). Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

Ranking kandydatów ustalany jest na podstawie:

- uzyskanej przez kandydata oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

- osiągnięć naukowych kandydata (publikacje, udział w projektach badawczych
i patentach, nagrody i wyróżnienia naukowe),

- planów realizacji pracy doktorskiej, zaprezentowanych podczas rekrutacji

Bliższe informacje można uzyskać:

w sprawach merytorycznych - Kierownik Studium: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska , pok. 142, tel. 234 8139, e-mail: studium@mchtr.pw.edu.pl

w sprawach administracyjnych - mgr Anna Poskrobko, pok. 121, tel. 8589, e-mail: doktoranci@mchtr.pw.edu.pl

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

Pobierz plik (msword, 25,50 kB)