Ogłoszenie

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna SD ogłasza 
Rekrutację na studia III stopnia

w języku polskim w semestrze zimowym 2017 / 2018

w następujących dyscyplinach:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BIOCYBERNETYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 
 15 września 2017 r., (piątek)

o godz. 12.00 
w sali 119 Rady Wydziału Mechatroniki Ip.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół, którzy posiadają dyplom magistra inżyniera (lub równoważny) oraz - jeśli kandydują na studia stacjonarne - uzyskali ocenę ukończenia studiów co najmniej 4.0 lub posiadają znaczący dorobek naukowy.

Dokumenty:

Komplet dokumentów należy złożyć w kartonowej teczce z gumką, na której w górnej części należy nakleić wydrukowaną informację:

-        imię i nazwisko wraz z tytułem zawodowym (mgr lub mgr inż.)

-        adres zamieszkania

-        adres e-mail i telefon komórkowy

-        nazwa Wydziału: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

-        rodzaj studiów: studia doktoranckie stacjonarne/niestacjonarne w języku polskim

-        dyscyplinę naukową (Automatyka i Robotyka, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna lub Budowa i eksploatacja Maszyn)

W teczce:

 1.  Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zgodą opiekuna naukowego z określeniem tematyki pracy i zgodą dyrektora na wykonywanie pracy doktorskiej w danym Instytucie,
 2. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis wymienionego dokumentu; ew. zaświadczenie o dyplomie z Działu Ewidencji Studentów PW, Plac Politechniki 1.
 3. Życiorys,
 4. 3 fotografie (wym. 35x45mm),
 5. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI. (Zał. nr 1 Decyzji Rektora Nr 29/2012 z dnia 13.04.2012)
 6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie SD),
 7. Kwestionariusz osobowy wypełniony i wydrukowany z systemu rejestracji https://rekrutacja.pw.edu.pl
 8. Kartę informacyjną wypełnioną i wydrukowaną z systemu rejestracji www https://rekrutacja.pw.edu.pl i ew. podanie o stypendium (wraz z załącznikiem o godzinach dydaktycznych)
 9. Poświadczoną przez uczelnię (Wydział) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia w PW. (formularz do pobrania w sekretariacie SD).
 11. Dla chętnych Wniosek o stypendium doktoranckie z załącznikiem.
 12. Opłata za legitymację 17 zł., na konto osobiste w systemie USOS (dla studentów PW jest to samo konto, jak na studiach mgr, dla pozostałych konto pojawi się po przyjęciu na Studia Doktoranckie, po rejestracji w Dziale ds. Studiów)

Dokumenty składamy najpóźniej do dnia 13 września 2017 r. (środa włącznie) w Bibliotece Wydziału Mchtr. pok. 335 III piętro  u p. Aleksandry Zbyszyńskiej lub w zastępstwie w Dziekanacie Wydziału.

Ranking kandydatów ustalany jest na podstawie:

-        uzyskanej przez kandydata oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

-        osiągnięć naukowych kandydata ( (publikacje, udział w projektach badawczych i patentach, nagrody i wyróżnienia naukowe

-        planów realizacji pracy doktorskiej, zaprezentowanych podczas rekrutacji

Bliższe informacje można uzyskać:

u Pani Kierownik Studiumprof. dr hab. inż. Małgorzaty Jakubowskiej 
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, pok. 142, e-mail: studium@mchtr.pw.edu.pl 
u Pani Aleksandry Zbyszyńskiej w Bibliotece Wydziału IIIp., pok. 335, tel. 660 424 962
e-mail: A.Zbyszynska@mchtr.pw.edu.pl

ogłoszenie o rekrutacji

Pobierz plik (pdf, 289,81 kB)

Podanie o przyjęcie na SD

Pobierz plik (msword, 25,50 kB)

Przetwarzanie danych osobowych PW

Pobierz plik (msword, 92,50 kB)